چه میخواهید یاد بگیرید. در کادر زیر تایپ کنید و دکمه جستوجو را کلیک کنید. اتوکدپدیا شما را در یادگیری همراهی میکند

چگونه کمان ( Arc) ترسیم کنیم؟

دستور arc

در این آموزش قرار است مراحل ترسیم کمان در اتوکد را مرحله به مرحله از روش هایی که در زیر ذکر شده بررسی کنیم. به طور کلی تعریف کمان می تواند قطاعی از دایره باشد.

 • کاربر دستور

دستور arc

در این آموزش قرار است مراحل ترسیم کمان در اتوکد را مرحله به مرحله از روش هایی که در زیر ذکر شده بررسی کنیم. به طور کلی تعریف کمان می تواند قطاعی از دایره باشد.

انواع ترسیم کمان اتوکد عبارتند از:

 1. ترسیم کمان با استفاده از مختصات سه نقطه ( 3-point )
 2. ترسیم کمان با استفاده از مختصات نقطه شروع و مختصات مرکز و پایانی (Start, center, End)
 3. ترسیم کمان به روش کمان با استفاده از مختصات نقطه شروع و نقطه مرکز و طول وتر (Start, Center, Angle)
 4. ترسیم کمان به روش کمان با استفاده از مختصات نقطه شروع و پایانی و شعاع کمان (Start, Center, Length)
 5. ترسیم کمان به روش کمان با استفاده از مختصات نقطه شروع و پایانی و زاویه حامل کمان ( Start, End, Angle (
 6. ترسیم کمان به روش کمان با استفاده از مختصات نقطه شروع و پایانی و پاره خط مماس ( Start, End, Direction )
 7. ترسیم کمان به روش کمان با استفاده از مختصات نقطه شروع و پایانی و شعاع ( Center, Start, Redius )
 8. ترسیم کمان به روش مرکز کمان و نقطه شروع و پایانی ( Center, Start, End )
 9. ترسیم کمان به روش مرکز کمان و نقطه شروع و زاویه حامل کمان ( Center, Start, Angle )
 10. ترسیم کمان به روش مرکز کمان و نقطه شروع و طول وتر کمان ( Center, Start, Length )
 11. ترسیم کمان به روش ادامه کمان قبلی ( Continue )

 

 • نحوه  اجرای دستور در اتوکد

how drawing arc in autocad

how drawing arc in autocad

 

Ribbon: Home

 Tab Draw

Panel Arc > یکی از روش های ترسیم دایره را انتخاب می کنید

 • اجرای دستور در اتوکد کلاسیک

how drawing arc in autocad

   یکی از روش های رسیم دایره را انتخاب می کنیم Menu: Draw >> arc

Toolbar: Draw>> Arc

 

 • کلید میانبر
دستور اصلی خلاصه دستور ( کلید میانبر) کاربرد
Arc A ترسیم کمان

 

 • واژه نامه
واژه انگلیسی ترجمه معادل فارسی
Arc کمان
3-point سه نقطه
Specify start point of arc نقطه شروع کمان را تعیین کنید
Specify second point of arc نقطه دوم کمان را تعیین کنید
Specify end point of arc نقطه انتهای کمان را تعیین کنید
Clokwise ساعت گرد
hold Ctrl to switch direction جهت رسم در جهت دیگر Ctrl را در صفحه کیبرد نگهدارید
Specify included angle زاویه ای که نیاز است تعیین کنید
Specify tangent direction for the start point of arc برای نقطه شروع کمان جهت مماس را تعیین کنید

 

 • تغییرات و بروز رسانی دستور ARC در اتوکد 2014 :

با نگه داشتن کلید Ctrl هنگام کشیدن، توانایی ایجاد کمان در جهت عقربه های ساعت را اضافه می کند

 

 

 • نحوه ترسیم دایره با دستور Arc

 

 • ترسیم کمان با استفاده از مختصات سه نقطه ( 3-point )

ابتدا به نوار عنوان Home رفته و بعد در پانل Draw شما کنار آیکن arc روی فلش کشویی کلیک کنید تا تمامی دستورات arc ظاهر شوند آنگاه دستور را انتخاب نمایید با انتخاب این دستور پیغام

Specify start point of arc or [Center]:

ظاهر می شود و از شما می­خواهد که نقطه شروع كمان را انتخاب کنید با انتخاب نقطه شروع در پیغام

Specify second point of arc or [Center/End]:

بعدی دومین نقطه را از شما می­خواهد و با تعیین دومین نقطه پیغامی مبنی بر انتخاب آخرین نقطه ظاهر می­شود

Specify end point of arc:

که شما با انتخاب آخرین نقطه كمان ترسیمی را می­توانید مشاهده کنید.

 

 

 • ترسیم کمان با استفاده از مختصات نقطه شروع و مختصات مرکز و پایانی (Start, center, End)

 

پس از انتخاب این دستور در پانل Draw پیغامی مبنی بر مشخص نمودن اولین نقطه از کمان ظاهر می شود که شما می­بایست نقطه ای را به عنوان شروع در صفحه ترسیم انتخاب کنید با انتخاب اولین نقطه در پیغام بعدی

Specify start point of arc or [Center]:

ظاهر می­شود و می­خواهد نقطه مرکزی کمان را تعیین کنید با تعیین نقطه مرکزی شماتیک ترسیمی کمان ظاهر می­شود و شما با انتخاب نقطه پایانی می­توانید کمان ترسیم شده خود را مشاهده کنید. نکته: در ترسیم هر کمان توجه داشته باشید که نقطه شروع در قرار گیری کمان بسیار تأثیر گذار است یعنی اگر شما كمان را از سمت چپ به سمت راست صفحه ترسیمی شروع کنید کمان ترسیمی در پایین قرار می­گیرد و وقتی که شروع نقطه از سمت راست به سمت چپ باشد کمان ترسیمی در بالا قرار می­گیرد این بدان دلیل است که زاویه تنظیم شده است ندارد در واقع خلاف جهت عقربه­های ساعت است.

 

 

 • ترسیم کمان به روش کمان با استفاده از مختصات نقطه شروع و نقطه مرکز و طول وتر (Start, Center, Angle)

 

ابتدا به پانل Draw رفته از سری ترسیمات Arc گزینه(Start ، Center ، Angle) را انتخاب کنید در پیغام ظاهر شده اولین نقطه را برای شروع كمان آغاز کنید توجه داشته باشید که موقعیت قرار گیری کمان بستگی به شروع كمان مخالف جهت عقربه­های ساعت (Counter Clokwise) یا موافق جهت عقربه های ساعت (Clokwise) دارد. پس از انتخاب اولین نقطه پیغامی مبنی بر تعیین عنوان مرکز کمان را می­خواهد که با مشخص نمودن مرکز کمان پیغام

Specify included angle (hold Ctrl to switch direction):

ظاهر می­شود به این معنی که زاویه بین محور طولی جسم را مشخص کنید که شما می­توانید زاویه خود را وارد کرده و سپس Enter کنید.

 

 • ترسیم کمان به روش کمان با استفاده از مختصات نقطه شروع و پایانی و شعاع کمان (Start, Center, Length)

 

پس از انتخاب این آیکن و انتخاب نقطه شروع ، نقطه مرکز را مشخص کنید تا پیغام

Specify tangent direction for the start point of arc (hold Ctrl to switch direction):

ظاهر شود در این پیغام طول وتر را برای کمان خود تعیین کنید شما می­توانید با دادن طول و تر و بعد زدن Enter كمان ترسیم شده را مشاهده کنید.

 

 

 • ترسیم کمان به روش کمان با استفاده از مختصات نقطه شروع و پایانی و زاویه حامل کمان ( Start, End, Angle (

پس از انتخاب این دستور شما نقطه شروع را تعیین کنید و بعد نقطه پایانی یا انتهای کمان را مشخص کنید تا پیغام

Specify included angle (hold Ctrl to switch direction):

ظاهر شود این پیغام بدان معنی است که زاویه بین محور طولی کمان را وارد کنید و با وارد کردن زاویه مورد نظر و زدن Enter كمان ترسیم می­شود.

*توجه* اگر نقطه اول و آخر را انتخاب نموده­اید و زاویه را وارد کردید اخطار ظاهر شد بدان معنی است زاویه وارد شده شما با نقطه شروع و پایانی بسیار اختلاف دارد و قابل محاسبه نمی باشد.

 

 

 • ترسیم کمان به روش کمان با استفاده از مختصات نقطه شروع و پایانی و پاره خط مماس ( Start, End, Direction )

 

توانید کمان را با استفاده از نقطه شروع، نقطه پایانی و مماس یک راستا جهت شروع كمان استفاده کنید. نحوه ترسیم: پس از مشخص کردن نقطه شروع و نقطه پایانی پیغام

Specify tangent direction for the start point of arc (hold Ctrl to switch direction):

 

ظاهر می­شود این پیغام به این معنی است که مماس یک راستا را برای نقطه شروع كمان مشخص کنید که می­توان هم یک نقطه را معلوم کرد و هم یک زاویه را وارد کرد و سپس Enter كنيد تا كمان ترسیم شود.

 

 

 • ترسیم کمان به روش کمان با استفاده از مختصات نقطه شروع و پایانی و شعاع ( Center, Start, Redius )

نحوه ترسیم: با انتخاب این دستور در پانل DRAW شما با مشخص کردن یک نقطه به عنوان شروع كمان و نقطه بعدی به عنوان نقطه پایانی می­توانید شعاع كمان را وارد نموده و سپس Enter کنید تا کمان براساس نقطه شروع و پایان و شعاع داده شده ترسیم گردد.

 

 • ترسیم کمان به روش مرکز کمان و نقطه شروع و پایانی ( Center, Start, End )

 

نحوه ترسیم: در این روش شما ابتدا نقطه مرکزی را مشخص می­کنید و بعد ابتدا و انتهای کمان را تعیین نموده و Enter را بزنید تا کمان ترسیم شود.

 

 

 • ترسیم کمان به روش مرکز کمان و نقطه شروع و زاویه حامل کمان ( Center, Start, Angle )

 

نحوه ترسیم: در این روش شما ابتدا نقطه مرکزی و بعد نقطه شروع و سپس با وارد کردن زاویه مورد نظر و زدن Enter كمان ترسیم می­شود؟

 

 

 • ترسیم کمان به روش مرکز کمان و نقطه شروع و طول وتر کمان ( Center, Start, Length )

 

نحوه ترسیم: در این روش شما ابتدا نقطه مرکزی را مشخص می­کنید و سپس نقطه آغاز کمان و بعد با وارد کردن طول مورد نظر و زدن Enter كمان ترسیم می­شود.

 

 

 • ترسیم کمان به روش ادامه کمان قبلی ( Continue )

نحوه ترسیم: در این روش با انتخاب این دستور Continue می­توانید کمان قبلی را که رسم کرده­اید را ادامه دهید. در واقع به محض انتخاب این دستور کمان از انتهای کمان رسم شده قبلی شروع می­شود.

 

 

 • آموزش ویدئویی و مثال

 ترسیم کمان سه نقطه‌ای

Arc >> 3 Point

روش پیش فرض در ترسیم کمان اتوکد از نوع سه نقطه ای است. برای دسترسی به سایر روش های می توانید با تغییر در تنظیمات کمان آن را ویرایش کنید.برای اجرای کمان سه نقطه ای کافی است بر روی ابزار با توجه به نوشته بالا اقدام کنید.بعداز اجرا ابزار نقطه ابتدا و سپس نقطه میانی و در نهایت نقطه پایانی کمان را با کلیک بر روی محل ترسیم تعیین کنید.در این روش نیاز به هیچ تنظیمات خاصی نیست.

مثال: با هم کمانی را ترسیم می کنیم. ابزار کمان را انتخاب می کنیم . در ابتدا از شما موقعیت نقطه ابتدایی را می خواهد.شما مقدار 20,20 را وارد کنید.حال اینتر را بزنید. سپس برای نقطه میانی مقدار 80 را در طول و مقدار 45 درجه را برای زاویه وارد کنید. ( شما در این جا مثلث فرضی داخل کمان را ترسیم می کنید و کمان برای شما ترسیم می شود.).حال اینتر را بزنید.سپس نقطه سوم را وارد کنید.مقدار 160 را برای طول و مقدار 20 را برای درجه وارد کنید.) حال اینتر را بزنید.شما می توانید این روش ترسیم را با حالت ترسیم ” نقطه ابتدا و نقطه میانی و نقطه پایانی مقایسه کنید.

 

 

 

ترسیم کمان نقاط میانه و نقاط ابتدا و انتها

Arc >> ‘The Start, Center and End

در تنظیمات برای حالت پیش فرض ابزار ترسیم کمان در اتوکد مواد دیگری هم گنجانده شده است.در این بخش از آموزش قرار است نحوه ترسیم به این گونه است ابتدا دستور arc را تایپ و اجرا می کنیم. مختصات ابتدا کمان را 20,20 را وارد می کنیم. سپس کلمه c را تایپ می کنیم.کلمه c برای فراخوانی واژه center است که برای تعیین مختصات مرکز کمان می باشد.مقدار طول را 100 و زاویه را 45 درجه وارد کنید و اینتر را بزنید.برای نقطه پایانی کمان زاویه 30- درجه را تایپ کنیم. برای مشاهده ترسیم کمان اتوکد فیلم زیر را مشاهده کنید.

 

 

ترسیم کمان نقطه مرکز ونقطه شروع و زاویه حامل کمان

سومین روش ترسیم کمان را در این قسمت آموزش می دهیم.برای فراخوانی این روش از روش زیر اقدام کنید.

Arc >> Start, Center and Angle

ابتدا دستور arc را اجرا می کنیم. مختصات ابتدای کمان را 20,20  وارد می کنیم.سپس مقدار c را وارد کنید. سپس مقدار طول 80 و زاویه 45 درجه را وارد می کنیم. حال برای وارد کردن زاویه انحراف باید a را وارد کنیم. حال زاویه 180 درجه را وارد کنید. در زیر آموزش ترسیم به صورت تصویری موجود است.

ترسیم کمان نقطه مرکز ونقطه شروع و طول حامل کمان

روش دیگر برای ترسیم کمان در زیر آموزش داده می شود.روش اجرای دستور

Arc >> The Start, Center and Length

ابتدا دستور arc را اجرا می کنیم.مختصات ابتدا 20,20 را وارد می کنیم.سپس مقدار c را وارد کنید. سپس مقدار طول 80 و 45 درجه را وارد می کنیم. حال برای وارد کردن طول باید L را وارد کنیم. مقدار طول 90 را وارد می کنیم. در زیر روش تصویری ترسیم در زیر آمده است.

 

 

ترسیم کمان نقطه ابتدا و انتها و جهت

روش اجرا دستور :

Arc >> The Start, End and Direction

ابتدا دستور arc را اجرا می کنیم.مختصات ابتدا 20,20 را وارد می کنیم. سپس مقدار c را وارد کنید. سپس مقدار طول 50 و 60 درجه را وارد می کنیم. حال برای وارد کردن جهت ( زاویه ) را وارد می کنیم.مقدار زاویه 30- را وارد می کینم.

 

در زیر انواع روش های مختلف ترسیم را مشاهده می کنید.

 

Center, Start, Radius

 

Center, Start, End

 

 Center, Start, Angle

 

 Center, Start, Length

 

Continue

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.