متغیر HIGHLIGHTSMOOTHING

variables HIGHLIGHTSMOOTHING

این متغیر سیستم و فرمان در اتوکد ۲۰۲۰ منسوخ شده است.

 

کاربرد:

اثر anti-aliasing در برجسته سازی اشیا را کنترل می‌کند که اکنون دیگر مورد نیاز نمی باشد. قابلیت ها در متغیر سیستم LINESMOOTHING  قرار دارند.

 

Comments (0)
Add Comment