دستور ONLINEDRAWINGS

ONLINEDRAWINGS

متغیرهای سیستم و فرمان های منسوخ در اتوکد 2013.

کاربرد: برای دسترسی به همه اسناد آنلاین، مرورگر شبکه را باز می کند. که از محصول حذف می شود.

Comments (0)
Add Comment