دستور REVCLOUDMAXARCLENGTH

REVCLOUDMAXARCLENGTH

این متغیر سیستم یا فرمان در نسخه AutoCAD 2020 منسوخ شده است.

کاربرد:

دستور REVCLOUDMAXARCLENGTH حداکثر طول کمان برای ابرهای تجدید نظر را ذخیره می کند.که از نسخه 2020 ذیگر این دستور وجود ندارد و جایگزین متغیر سیستم EVCLOUDAPPROXARCLEN  میشود.

Comments (0)
Add Comment