دستور HIGHLIGHTSMOOTHING

HIGHLIGHTSMOOTHING

این متغیر سیستم یا فرمان در نسخه AutoCAD 2020 منسوخ شده است.

کاربرد:

دستور HIGHLIGHTSMOOTHING اثر anti-aliasing را در در برجسته سازی اشیا را کنترل می‌کند که از اتوکد 2020 این قابلیت ها در متغیر سیستم LINESMOOTHING  قرار دارند.

Comments (0)
Add Comment