RTREGENAUTO (متغیر سیستم)

RTREGENAUTO (System Variable)

نوع : Integer

ذخیره در : Registry

مقدار اولیه : 1

مقدار توضیح
0 از بازسازی های خودکار در زمان حرکت دادن افقی داده ها و زوم جلوگیری می کند.
1 به بازسازی های خودکار در زمان حرکت دادن افقی داده ها و زوم اجازه می دهد.

این سیستم با هدف اولیه ی بازسازی خودکار کنترلی در زمان حرکت دادن افقی داده ها و زوم در ترسیم های بسیار بزرگ می باشد.

Comments (0)
Add Comment