دستور PAGESETUP-

PAGESETUP-

PAGESETUP (دستور)

تنظیمات طرح اولیه صفحه موجود را براساس دستگاه پِلات، اندازه کاغذ، مقیاس نقشه و دیگر موارد در خط

دستوری، اصلاح می کند.

نام خروجی دستگاه یا [?] <current>: را وارد می کند :

نام خروجی دستگاه مشخص شده در تنظیمات صفحه انتخاب شده فعلی را نمایش می دهد. ? را برای نشان دادن لیست خروجی دستگاه وارد کنید.

اندازه کاغذ یا [?] را وارد می کند :

اندازه کاغذ را تنظیم کنید. ? را وارد کنید تا لیستی از اندازه های استاندارد در دسترس کاغذ برای خروجی دستگاه را نمایش دهد. اگر هیچ نقشه کشی انتخاب نشده است، لیست اندازه استاندارد کاغذ نمایش داده می شود.

واحدهای کاغذ (اینچ / میلیمتر) را وارد می کند :

واحدهای قراردادیِ مورد استفاده در طرح اولیه که اینچ یا میلیمتر می باشند را تنظیم می کند.

جهت ترسیم (چهره / منظره) را وارد می کند :

جهت و طرح ترسیم را مشخص می کند، کناره های کوتاه و بلند کاغذ، بخش بالای کاغذ را نشان می دهند.

نقشه وارونه است؟ (بله / خیر)

وارونگی ترسیم را جهت دهی و طراحی می کند.

مساحت نقشه را وارد می کند (نمایش / بسط / محدودیت ها / نما / پنجره) :

مشخص می کند که چگونه مرزهای محیطی ثبت شده مشخص می شوند :

Display (نمایش)

نمای انتخاب شده را در باکس Model قرار دهید یا نمای فضای کاغذ در طرح اولیه را در باکس Model قرار دهید.

Extent (بسط)

تناسب فضای ترسیم را مشخص می کند که آیتم ها را در بر می گیرد. همه حالات هندسی در فضای موجود ثبت می شوند.

Limits (محدودیت ها)

زمانی که از باکس Model مسیر حرکت رسم مشخص می شود، کل مساحت ترسیم را مشخص می کند که توسط محدودیت های شبکه ای تعریف شده اند. اگر فرآیند جاگذاری هر نما در محل مشخص شده، نقشه نما را نمایش ندهد، این گزینه اثرات مشابهی مثل گزینه Extent دارد.

Layout (طرح اولیه)

زمانی که طرح اولیه را ثبت می کنیم، هر چیزی در محیط قابل پرینت در اندازه کاغذ با محاسبات از 0.0 در طرح اولیه را می توان شناخت.

View (نما)

نمایی را انتخاب می کند که قبلا با دستور VIEW ذخیره شده باشد.

Window (پنجره)

گوشه های بالای سمت چپ و پایین سمت راست مستطیل را برای نقشه کشی انتخاب می کند.

مقیاس نقشه (<units> ثبت شده = واحدهای ترسیم) یا [Fit] :

مقیاس در جایی که ترسیم ثبت شده است، براساس فضای مدل یا طرح اولیه ای مشخص می شود.

<units> ثبت شده

اندازه نسبت واحدهای ثبت شده به واحدهای ترسیم را مشخص می کند.

Fit (مناسب جاگذاری)

مقیاس نقشه نسبت به مقیاس مناسب جاگذاری را در اندازه مشخص شده کاغذ در مقیاسِ معمول مشخص می کند.

انحراف نقشه (x,y) یا [center] <0.00,0.00> را وارد می کند :

تغییر اعمال شده در نقطه اصلی 0,0 در گوشه پایین سمت چپ محیطی ثبت شده را مشخص می کند.

انحراف نقشه

فواصل X و Y را نسبت به تغییر محیطی طراحی شده مشخص می کند. مقادیر مختصات می توانند مثبت، منفی و یا صفر باشند.

مرکز

به طور خودکار، مقادیر انحراف X و Y نسبت به مرکز نقشه روی کاغذ محاسبه می شوند. این گزینه زمانی که مساحت نقشه روی طرح اولیه تنظیم شد، در دسترس نمی باشد.

نقشه کشی با شیوه های نقشه کشی ؟ (بله / نه) :

مشخص می کند که آیا جدول مربوط به شیوه نقشه کشی توصیه می شود یا خیر.

نام جدول شیوه نقشه کشی را وارد می کند (برای هیچکدام وارد نمی کند) ؟ :

جدول شیوه نقشه کشی اختصاص داده شده را در پنجره Model یا Layout مشخص می کند. ? را وارد کنید تا لیست جداول شیوه نقشه کشی نمایش داده شود. مدت زمانی (.) را وارد می کند تا هیچ جدول شیوه نقشه کشی مشخص نشود.

نقشه کشی با پهنای الگوی خطی استفاده شده برای نمایش گرافیکی عوارض خطی (بله / نه)؟

پهنای الگوی خطی استفاده شده برای نمایش گرافیکی عوارض خطی غیر صفر باید بدون توجه به آیتم های نمایش داده شده مسیر روی صفحه، مشخص شود.

تنظیمات طرح سایه (نمایش داده شده/ میراث1 نمونه سازی/ میراث پنهان شده/ شیوه های بصری/ ارائه شده) :

مشخص می کند که آیا آیتم ها نسبت به مسیر طراحی مشخص شده بر روی صفحه باید به طور متفاوتی طراحی یا ثبت شوند.

همانطوری که نمایش داده می شود (As Displayed)

استفاده از شیوه مشابه برای نحوه نمایش آیتم ها روی صفحه

میراث نمونه سازی (legacy Wireframe)

شیوه نمونه سازی را بدون توجه به نحوه نمایش آیتم ها روی صفحه را مشخص می کند. و از دستور SHADEMODE استفاده می شود.

میراث پنهان (legacy Hidden)

شیوه خط کشی حذف شده پنهان بدون توجه به نحوه نمایش آیتم ها روی صفحه را مشخص می کند. و از دستور SHADEMODE استفاده می شود.

شیوه های بصری (Visual styles)

شیوه بصری را مشخص می کند.

ارائه شده (Rendered)

شیوه ارائه شدن را بدون توجه به نحوه نمایش آیتم ها روی صفحه را نشان می دهد.

Comments (0)
Add Comment