مقایسه دو نقشه اتوکد با هم چگونه است؟

دستور های مرتبط با مقایسه نقشه های اتوکد

 

  • دستورات

-COMPARE (Command)
COMPARE (Command)-
COMPARECLOSE (Command)
COMPAREEXPORT (Command)
COMPAREIMPORT (Command)
COMPAREINFO (Command)
XCOMPARE (Command)
XCOMPARECLOSE (Command)
XCOMPARERCNEXT (Command)
XCOMPARERCPREV (Command)

 

  • متغییر سیستم

COMPARECOLOR1 (System Variable)
COMPARECOLOR2 (System Variable)
COMPARECOLORCOMMON (System Variable)
COMPAREFRONT (System Variable)
COMPAREHATCH (System Variable)
COMPAREPROPS (System Variable)
COMPARERCMARGIN (System Variable)
COMPARERCSHAPE (System Variable)
COMPARESHOW1 (System Variable)
COMPARESHOW2 (System Variable)
COMPARESHOWCOMMON (System Variable)
COMPARESHOWRC (System Variable)
COMPARETEXT (System Variable)
COMPARETOLERANCE (System Variable)
XCOMPAREBAKPATH (System Variable)
XCOMPAREBAKSIZE (System Variable)
XCOMPARECOLORMODE (System Variable)
XCOMPAREENABLE (System Variable)

Comments (0)
Add Comment