BLOCKSTATE (متغیر سیستم)

متغیر سیستم BLOCKSTATE

 

کاربرد:

گزارش می دهد که آیا پالت بلاک باز است یا بسته.

(فقط خواندنی)

نوع         Integer

ذخیره شده در       Not-saved

مقدار اولیه        0

مقدار تعریف
0 بسته
1 باز

 

 

Comments (0)
Add Comment