BLOCKNAVIGATE (متغیر سیستم)

متغیر سیستم BLOCKNAVIGATE

کاربرد:

پوشه، فایل و بلاک های نمایش داده شده در تب Libraries پالت بلاک ها را کنترل می کند.

نوع        رشته (String)

ذخیره شده در       Registry

مقدار اولیه          None

مقادیر معتبر در مسیرهای پوشه هستند، نام های کامل فایل شامل مسیر، نام فایل و افزونه فایل موجود هستند یا “.” برای هیچ کدام است. در زمان تنظیم روی هیچ، آخرین فایل یا فولدر استفاده شده در زمان بعدی که پالت باز می شود حفظ می گردد و در طی جلسات ثابت باقی می ماند.

 

 

  • تغییرات و بروز رسانی متغیر سیستم BLOCKNAVIGATE در اتوکد 2020:

متغیر سیستم BLOCKNAVIGATE  از اتوکد 2020 افزوده شد

Comments (0)
Add Comment