BLOCKMRULIST (متغیر سیستم)

متغیر سیستم  BLOCKMRULIST

 

کاربرد:

تعداد بلاک های اخیرا استفاده شده در تب Recent پالت بلاک را کنترل می کند

نوع        Integer

ذخیره شده در   Registry

مقدار اولیه      50

مقادیر معتبر شامل اعداد حقیقی از 0 تا 100 می شوند

راهنما: این متغیر سیستمی را روی 0 بگذارید تا بلاک های نمایش داده شده در تب Recent را پاک کند.

Comments (0)
Add Comment