دستور VIEWUPDATE

دستور VIEWUPDATE:

 

کاربرد: نماهای منتخب نقشه  که به دلیل تغییر مدل منبع قدیمی شده اند را به روز رسانی می کند.

Comments (0)
Add Comment