واژه نامه اتوکد

واژه انگلیسیترجمه معادل فارسی
(ASCll)
American Standard Code for Information Interchange
کد کامپیوتری که جهت تسهیل مبادله ی اطلاعات بین انواع دستگاه های پردازش اطلاعات به کار می رود
Absolute coordinatesراهی برای وارد کردن نقاط بر اساس مبدا مختصات در اتوکد
Acad.dwtاین فایل الگوی پیش فرض است و هرگاه شما یک روال ترسیم جدید را آغاز کنید، به صورت اتوماتیک بارگذاری می‌شود. این الگو می‌تواند متناسب با نیاز‌های شما سفارشی شود.
Areaمساحت
Associated Dimensioningابعادی که مربوط به نقاطی مشخص بوده و با تغییر محل آن نقطه، به روز رسانی می‌شود.
Axisمحور
Backup fileاتوکد می‌تواند به گونه‌ای تنظیم شود که از فایل ترسیمی شما نسخه‌ی پشتیبان تهیه کرده و آن را ذخیره کند. این یک اقدام حفاظتی برای موقعی است که فایل شما خراب شود. این فایل با پسوند .BAK ذخیره می‌شود.
Bineryمبنای دو دویی
Blockیک تصویر از پیش ترسیم شده که برای صرفه‌جویی در وقت و کاهش حجم فایل خود، می‌توانید آن را در فایل خود قرار دهید.
Centerمرکز
chamferپخ
CNC
( Computer Numerical Control )
کنترل رقمی رایانه ای یا سی ان سی
corner pointنقطه کنج
current unitsواحد فعلی ( مقباس نقشه ای که باز است )
Cursorنشانگر موس وقتی در فضای ترسیم قرار دارد.
Databaseیک فایل اتوکد در حقیقت یک بانک اطلاعات عظیم، حاوی تمام اطلاعات لازم برای تولید مجدد اشیاء، هنگام باز کردن فایل است. اطلاعات لایه‌ها، نوع خطوط و ... به همین ترتیب ذخیره می شوند.
decimalعدد اعشاری
Dialog boxاتوکد از تعداد زیادی کادر محاوره‌ای، برای دریافت اطلاعات از کاربر استفاده می‌کند. شما باید بدانید که چگونه اطلاعات خواسته شده را وارد کنید.
Dimensionsابعاد
Drawing template fileفایلی که دارای مقادیر پیش فرض برای تنظیمات رایج است. پسوند فایل DWT است.
DXF (drawing interchange format output)یکی از پسوند های ذخیری سازی فایل اتوکد میباشد
Ellipseبیضی
Extentsمرزهای خارجی شیئی که ترسیم کرده‌اید.
filletگرد کردن
Gridالگویی از نقاط که برای راهنمایی شما روی صفحه نمایش داده می‌شود. این امکان فراهم است که با فشردن کلید F7 آن را فعال و غیر فعال نمود.
Layout Tabs محیطی که برای چاپ ترسیمات از آن استفاده می‌کنید (قبلاً با نام محیط کاغذ شناخته می‌شد)
Lengthطول
Limits (Grid)تنظیمی که مرزی مصنوعی روی ترسیم شما ایجاد کرده که محیطی از شبکه‌ راهنما ایجاد می‌کند؛ و هنگامی که فعال باشد به شما اجازه‌ی ترسیم روی محیط شبکه راهنما را نمی‌دهد.
Linetypeهر شیء با نوع خاصی از خط ترسیم می‌شود. به عنوان مثال خط توپر، خط مرکز، نقطه چین و ...
Model spaceمحیط ترسیم که در آن اشیاء طراحی می‌شوند.
Modifyیک اصطلاح عمومی به معنای ایجاد تغییر در اشیاء
Moveانتقال - جابجا کردن
Objectهر چیزی که در بانک اطلاعاتی اتوکد وجود دارد. همچنین به آن موجودیت (entity) نیز گفته می‌شود.
Origin[1]نقطه‌ی (0,0) در سیستم مختصات فعلی شما
Ortho modeیک حالت ترسیمی است که به شما فقط اجازه‌ی رسم خطوط به صورت عمود می‌دهد. این وضعیت با فشردن کلید F8 روشن و خاموش می‌شود.
Orthographic Projectionیک روش استاندارد ترسیم که از یک بخش، 2 نما یا بیشتر نشان می‌دهد.
Osnap - Object Snapروش ترسیمی و استاندارد برای جهش مکان نما به نقاطی مشخص و دقیق از یک شیء است.
Panروشی برای حرکت روی ترسیم با درگ کردن محیط ترسیم روی صفحه نمایش.
Panelیک گروه از دستورات که روی روبان قرار دارد.
Pathفولدر مشخصی که اتوکد در آن فایل را جستجو یا ذخیره می‌کند.
Pickانتخاب یک شیء با کلیک چپ روی آن
Plotبه آن پرینت هم می‌گویند؛ یعنی تولید نسخه‌ی کاغذی از ترسیم
Polar coordinatesروشی برای وارد کردن نقاط بر اساس فاصله و زاویه
Printچاپ
Rectangleچهار ضلعی ( مربع یا مستطیل )
Relative coordinatesروشی برای وارد کردن نقاط بر اساس یک نقطه شروع
Ribbonروبان در بالای صفحه نمایش امتداد داشته و حاوی پنل‌هاست؛ هر پنل شامل گروهی از ابزار‌های مرتبط است. برای حرکت بین پنل‌ها، باید روی زبانه‌های بالای روبان کلیک کرد.
Rotateزاویه
Section Viewترسیمی که مقطع عرضی یک بخش یا مجموعه‌ای از اشیاء را نشان می‌دهد.
Snapروشی ترسیمی که اجازه می‌دهد مکان نما، به نقاطی دقیق و موجود در یک شبکه پرش کند. و با کلید F9 تغییر وضعیت می‌دهد.
Specify Center Of ellipseمرکز بیضی را تعیین کنید
Specify distance to other axis orفاصله با سایر محور ها را تعیین کنید
Specify Endpoint of Axisنقطه انتهایی محور را تعیین کنید
Specify Start angle orزاویه را تعیین کنید
Stylesقالبی که ظاهر متن، ابعاد و ... را تعیین می‌کند.
Units واحد اصلی طراحی برای ترسیم. به عنوان مثال شما بسته به نیازتان می‌توانید از اینچ یا میلی‌متر استفاده کنید. شما همچنین می‌توانید دقت نمایش را تعیین کنید، به عنوان مثال دقتی نزدیک‌ به 1/4"، 1/2"، 1/64" و ...
User coordinate system (UCS)ایجاد تغییراتی در سیستم مختصات جهانی (WCS)، منجر به ایجاد سیستم مختصات کاربر (UCS) می‌شود.
Viewمحیطی خاص از ترسیم شما
Viewportپنجره (نمایی) مجزا روی ترسیم شما. ممکن است برای دیدن محل‌های مختلف ترسیم خود در یک زمان، به بیش از یک پنجره‌ی نمای فعال نیاز داشته باشید.
Width عرض
Wizard مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های ساده و گام به گام برای تنظیم جنبه‌های خاص ترسیم شما
World Coordinate System (WCS)سیستم مختصات رایج X-Y که پیش فرض اتوکد است. اگر تغییری در آن صورت گیرد، تبدیل به سیستم مختصات کاربر (UCS) می‌شود.
Zoomدیدن یک بخش کوچک‌تر ترسیم (بزرگنمایی)، یا بخش بزرگ‌تر ترسیم (کوچک نمایی)