دستورات اتوکد

دستور اصلیخلاصه دستورکاربرد
DXFoutdxfoutخروجی فایل نقشه در قالب فرمت DXF
MoveMبرای جابجایی یا انتقال یک یا چند موضوع از یک نقطه به نقطه دیگر پلان به کار برده می شود.
SAVEIMGSAVEIMGعکس رندر شده و قابل مشاهده در تصویر مانیتور را در یک فایل ذخیره میکند.
EllipseElبرای ترسیم بیضی از دستور ellipse استفاده می کنیم.
RectangleRECبرای ترسیم چهار ضلعی منظم از این دستور استفاده می کنیم.