چه میخواهید یاد بگیرید. در کادر زیر تایپ کنید و دکمه جستوجو را کلیک کنید. اتوکدپدیا شما را در یادگیری همراهی میکند

چگونه دایره ترسیم کنیم دستور circle

دستور circle

دستور circle : برای ترسیم دایره ( دایره مماس – محیطی و …) به کار می رود.

 • کاربر دستور

دستور circle : برای ترسیم دایره ( دایره مماس – محیطی و …) به کار می رود.

 

 • ترسیم دایره به روش مختصات مرکز و شعاع: Center and Radius Option
 • ترسیم دایره با روش مختصات مرکز و قطر : Center and Diameter Option
 • ترسیم دایره به روش دو نقطه مماس : Two-Point Option (2P)
 • ترسیم دایره به روش سه نقطه : Three Point Option (3P)
 • ترسیم دایره به روش دونقطه مماس و شعاع : Tangent Tangent Radius Option
 • ترسین دایره به روش سه نقطه مماس : Tangent, Tangent, Tangent Option

 

 • نحوه  اجرای دستور در اتوکد

Ribbon: Home

Tab: Draw

Panel: Circle

 

 • اجرای دستور در اتوکد کلاسیک

Menu : Draw >>  یکی از حالت های فوق را جهت رسم دایره انتخاب میکنیم

 • کلید میانبر
دستور اصلی خلاصه دستور ( کلید میانبر) کاربرد
Circle C جهت رسم دایره از این دستور استفاده می شود.

 

 • واژه نامه
واژه انگلیسی ترجمه معادل فارسی
circle دایره
Center مرکز
Radius شعاع
Option تنطیمات
Diameter قطر
Two-Point دو نفطه ای
Three Point سه نقطه ای
Tangent مماس
Specify center point for circle مرکز دایره را تعیین کنید
Specify radius of circle شعاع دایره را تعیین کنید
Specify center point for circle نقطه مرکز دایره را تعیین کنید
Specify first end point of circle’s diameter نقطه اول از قطر دایره را تعیین کنید
Specify second end point of circle’s diameter:

 

نقطه دوم از قطر دایره را تعیین کنید
Specify first point on circle: نقطه اول در دایره را تعیین کنید
Specify second point on circle: نقطه دوم در دایره را تعیین کنید
Specify third point on circle: نقطه سوم در دایره را تعیین کنیدو
Specify point on object for first tangent of circle: نقطه ای بر روی موضوع برای اولین نقطه مماس در دایره

 

 • نحوه رسم دایره با دستور CIRCLE

 

1- ترسیم دایره با استفاده از Center , Radius ( وارد کردن شعاع دایره)

نحوه انتخاب آیکن

دستور circle

 

نحوه ترسیم: با کلیک کردن روی آیکن Center,Radius  ( شکل شماره 1 )  پیغام

 

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:

 

ظاهر می­شود که از شما می­خواهد نقطه مرکز را برای دایره تعیین نمایید. با کلیک کردن روی صفحه ترسیم و مشخص کردن مرکز دایره پیغام بعدی

Specify radius of circle or [Diameter]:

ظاهر می­شود و می­خواهد که شعاع دایره را وارد کنید و با وارد کردن شعاع و زدن ENTER دایره ترسیم می شود.

 

۲-ترسیم دایره با استفاده از Center ، Diameter ( انتخاب مرکز و قطر دایره)

نحوه انتخاب آیکن:

دستور circle

نحوه ترسیم پس از باز کردن روش­های ترسیمی دایره روی دومین گزینه کلیک نمایید تا پیغام

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:

ظاهر شود و از شما می­­خواهد که نقطه مرکزی را برای ترسیم دایره تعیین کنید با کلیک کردن روی صفحه ترسیم و مشخص کردن نقطه مرکزی پیغام بعدی

Specify radius of circle or [Diameter] <5.0639>: _d Specify diameter of circle <10.1277:

ظاهر می­شود و از شما می­خواهد که قطر دایره را وارد کنید با وارد کردن قطر مورد نظر و زدن ENTER دایره مورد نظر ترسیم خواهد شد.

 

۳-ترسیم دایره با استفاده از (Two Points)P ۲  (انتخاب دو نقطه از دایره)

نحوه انتخاب آیکن:

دستور circle

نحوه ترسیم: پس از باز کردن روش­های ترسیمی دایره روی سومین گزینه کلیک کنید تا پیغام

Specify first end point of circle’s diameter:

ظاهر شود که از شما می­خواهد که اولین نقطه برای تعیین قطر دایره مشخص کنید انتخاب یک نقطه در صفحه ترسیم پیغام

Specify second end point of circle’s diameter:

ظاهر می­شود و می­خواهد که دومین نقطه برای تعیین قطر را مشخص وارد کنید. البته شما می­توانید در اینجا یک قطر را هم بعد ENTER کنید.

 

۴- ترسیم دایره با استفاده از (Three Points) P۳ (انتخاب سه نقطه از دایره)

نحوه انتخاب آیکن:

دستور circle

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3P

نحوه ترسیم: در پانل Draw روی آیکن -point ۳ از روش­های ترسیمی دایره کلیک کنید تا پیغام ظاهر

Specify first point on circle:

شود در اینجا از شما می­خواهد که اولین نقطه را روی دایره تعیین کنید. با تعیین اولین نقطه پیغام

Specify second point on circle:

ظاهر می­شود که می­خواهد دومین نقطه را روی دایره تعیین کنید.

با تعیین دومین نقطه همراه با ظاهر شدن دایره ترسیمی پیغام سومی

 

Specify third point on circle:

ظاهر می­شود که می­خواهد سومین نقطه را روی دایره مشخص کنید و با تعیین سومین نقطه رسم دایره با استفاده از روش-point ۳  به پایان می­رسد.

 

۵-ترسیم دایره با استفاده از روش TTR (Tangent , Tangent) (مماس – مماس – شعاع)

نحوه انتخاب آیکن:

دستور circle

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: T

نحوه ترسیم: پس از فعال کردن دستور در پانل Draw پیغام

Specify point on object for first tangent of circle:

ظاهر می­شود و از شما می­خواهد که نقطه­ای را روی یک جسم برای اولین مماس از دایره را مشخص کنید و تعیین اولین مماس روی دایره با جسم مورد نظر پیغام

Specify point on object for second tangent of circle:

ظاهر می­شود که می­خواهد دومین نقطه را برای مماس روی جسم تعیین کنید، و با انتخاب دومین مماس روی دایره پیغام آخری

Specify radius of circle <3.9783:

ظاهر می­شود و می­خواهد که شعاع را برای دایره معلوم کنید و شما می­توانید شعاع مورد نظر را وارد کرده و سپس ENTER کنید تا رسم دایره به پایان برسد.

 

 

۶-ترسیم دایره با استفاده از Tan- Tan -Tan (مماس – مماس – مماس)

نحوه انتخاب آیکن:

دستور circle

نحوه ترسیم: پس از انتخاب آیکن Tan- Tan – Tan از سری روش­های دایره پیغام

Specify first point on circle

 

ظاهر می­شود که می­خواهد اولین نقطه مماس برای دایره شود و با انتخاب اولین نقطه پیغام بعدی

Specify second point on circle:

:ظاهر می­شود و می­خواهد که دومین نقطه مماس را برای دایره تعیین کنیم و با تعیین دومین نقطه پیغام آخری

ظاهر می شود که می­خواهد سومین نقطه مماس را برای دایره تعیین کنیم

Specify third point on circle:

با تعیین سومین نقطه مشاهده می­کنید که دایره ترسیمی دقیقا مماس با نقاط و جسم­هایی است که ما انتخاب نموده­ایم.

 

 • آموزش ویدئویی و مثال

 

ترسیم دایره بسیار ساده است .شما با تعیین کردن محل مرکز دایره و مقدار قطر یا شعاع به همراه چند تنظیم ساده میتوانید در نوار فرمان آن را ترسیم کنید.

ما دراینجا اصول کلی ترسیم را بررسی می‌کنیم. برای اجرای فرمان ترسیم دایره از روبان بالایی میتوانید بر روی  Circle یا تایپ c در نوار فرمان و Enter استفاده کنید.به شکل زیر توجه فرمایید.

 • ترسیم دایره با روش مختصات مرکز و شعاع

برای ترسیم یک دایره به صورت پیش فرض بعد از اجرای فرمان Circle تنظیمات در حالت یک میباشد و شما میبایستی ابتدا نقطه مرکزی و Enter و سپس شعاع دایره را تعیین و سپس Enter را بزنید. ما در تصویر پایین ابتدا مرکز دایره را در مختصات 50,50 قرار دادیم و سپس شعاع 30 را برای آن تغیین کردیم.به تصویر زیر توجه کنید.

 • ترسیم دایره با روش مختصات مرکز و قطر

برای ترسیم یک دایره با داشتن محل مرکز دایره و قطر دایره میتوان از روش دوم عمل کرد بعد از اجرای فرمان ترسیم دایره و تعیین مرکز دایره از کلید میانبر d برای اجرای فرمان Diameter استفاده میکنیم و مقدار قطر دایره را وارد میکنیم.

 • ترسیم دایره به روش دو نقطه مماس

بعد از اجرای فرمان ترسیم دایره عبارت 2p  را وارد کرده تا از حالت پیش فرض به حالت دایره با داشتن دو نقطه وارد شود. در این حالت عملا شما با ترسیم قطر دایره محل خود دایره را تعیین میکنید و بعد از اجرای 2P  نقطه اول و سپس محل نقطه دوم را انتخاب می کنید. به تصویر زیر توجه کنید.

 • ترسیم دایره به روش سه نقطه

برای ترسیم یک دایره با داشتن سه نقطه میتوانید از روش چهارم اسفاده کنید. بعد اجرا فرمان ترسیم دایره عبارت  3P را وارد کرده تا از حالت پیش فرض به حالت دایره با داشتن سه نقطه وارد شود. در این حالت عملا سه ضلع مثلت که داخل یک دایره  ترسیم میشود را ترسیم کرده و سپس به طور خود کار دایره ترسیم میشود. به تصویر زیر توجه کنید.

 • ترسیم دایره به روش دونقطه مماس و شعاع

برای ترسیم دایره با داشتن دونقطه تماس و شعاع از روش ینجم میتوان استفاده کنید.بعد از اجرا فرمان دایره عبارت T را وارد کرده تا از حالت پیش فرض به حالت دایره با دشتن دو نقطه مماس و شعاع وارد شود.دراین حالت ابتدا دو نقطه مماس در محیط دایره را تعیین کرده و سپس در نهایت سوالی مبنی بر تعیین مقدار شعاع ظاهر میشود.به تصویر زیر توجه فرمایید.

 • ترسیم دایره به روش سه نقطه مماس

برای ترسیم دایره با داشتن سه نقطه تماس از روش ششم میتوان استفاده کنید. دستور دایره را از روبان اتوکد مانند تصویر حالت Tangent, Tangent, Tangent را انتخاب می کنیم.این فرقی که این روش با گام پنج دارد این است که بعد از تعیین سه نقطه در این روش دایره را در داخل مساحت مثلث ترسیم میکند و به اصطلاح محیط دایره بر اضلاع مثلث مماس می شود. به تصویر زیر توجه فرمایید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.